Արտաուսումնական միավորումներ

Արտադասարանական միավորումների գործունեությունը հնարավորություն է տալիս բավարարել սաների հետաքրքրությունները, ձևավորել անհրաժեշտ ունակություններ և կարողություններ, հաղորդել սաներին նոր գիտելիքներ: